Peter i Åhus

Om mig, S/Y Lurifax, Rhapsody 34 och Island

Klassbestämmelser för Rhapsody 34 (Gällde för Sv Rhapsodyförbundet)

1. Ändamålet med bestämmelserna
2. Skyddsåtgärder för enhetlig konstruktion
3. Mätbrev
4. Skrov och däck
5. Kölen
6. Rodret
7. Masten
8. Bommen
9. Spinnakerbommen
10. Riggen
11. Infästning av stag och vant mot masten
12. Infästning av stag och vant mot däck
13. Segel
14. Skotarrangemang
15. Inredning
16. Virkestabell
17. Segelföring
18. Säkerhetsutrustning vid kappsegling
19. Motorarrangemang
20. Diverse
21. Registreringsnummer

Bilagor:

Rhapsody entypsklass

Byggnadsbestämmelser för skrovets bordläggning. 760425-1

Byggnadsbestämmelser för däck. 760425-2

Byggnadsbestämmelser för skrovets förstyvningar. 760425-3

Anvisningar för kontrollmätning av segel. 760425-4

Säkerhetsutrustning vid kappsegling. Förteckning 1976-10-10

Segelritning 751023, 1-5 Hårdvindsfock, fock, genua, spinnaker och storsegel

Ritning på segelmärkning

1 Reglernas ändamål.

Rhapsody är en entypsbåt konstruerad av Göran Dahlström.
Avsikten med dessa bestämmelser och gällande ritningar är att säkerställa att båtar av denna klass är så lika varandra som möjligt i fråga om skrovets och däckets form och yta, masten och riggens utseende, motorarrangemangets vikt samt andra detaljer som påverkar båtens prestationsförmåga.
Alla båtar skall tillverkas enligt Göran Dahlströms ritningar. Med undantag för spinnakerbom, löpande rigg, vinschar, rorkultsförlängare, knapar, skotskenor, block etc. Dessa delar och beslag behöver inte vara lika utformade, men skall i en del detaljer på annat sätt kontrolleras genom följande bestämmelser.

2 Skyddsåtgärder för enhetlig konstruktion.

2.1 Högsta administrativa organ för klassen är Svenska Seglarförbundet.

2.2 Båten skall vara tillverkad av glasfiberarmerad plast (GRP) och i enlighet med gällande ritningar och dess anvisningar.

2.3 Tillverkningsformar för skrov och däck samt ballastköl och roder skall göras från gällande GRP-orginalform. Modellen och utformningen av gjutmodeller, pressgods och formar i intet fall ändras. Grundkontrollen består av ett enhetligt ursprung för pressgods och formar.

2.4 Mätning.

Av de skrov som tillverkas behöver endast 3 skrov per form kontrollmätas, såvida denna kontroll ej ger värden som ligger utanför tillåtna toleranser, i vilket fall samtliga skrov, som tillverkats i denna form skall kontrolleras.
Av de skrov som skall kontrolleras skall ett vara bland de fem första, et mellan de 20-30 skroven som kommer ur formen.
Det tredje är valfritt.
Kontrollmätningen skall utföras i överensstämmelse med anvisningar i I.O.R. Mark 111.
Därvid skall skrov och däck vara permanent sammanfogade.
Mätningsprotokoll med angivande av form nr, skrovets löpande nummer i formen, båtens registreringsnummer samt tillverkare insändes efter avslutat mätning till Svenska Rhapsodyförbundets klassnämnd.

2.5 I övrigt skall kontrollmätning göras på varje enskild båt med avseende på: längd, bredd, fribordshöjd, deplacement, stabilitetskontroll, motor, inredning, skotarrangemang, riggen och dess infästning, segel, samt masten, bommen och spinnakerbommen.
Kontrollmätta och godkända segel skall förses med en kontrollstämpel med datum och mätningsmannens signatur. Mätningsman skall fylla i ett mätbrev fullständigt med alla uppgifter samt ev. spec. upplysningar.
Av det ifyllda mätbrevet som är i 3 ex, sändes 2 ex till Svenska Rhapsodyförbundets klassnämnd som efter godkännande skriver på och återsänder 1 ex till båtägaren.

2.6 Krängningsmätning.

Utrustning i Rhapsodyförbundets ägo:

Nr 1. 1 st genomskinlig plastslang 10X15X3500 mm

Nr 2. 3 st vikter vars sammanlagda vikt uppgår till 99 kg

Nr 3. Bombeslag och upphängningsanordning för vikter

Nr 4. 1 st wire med karbinhake och ögla

Krängningsmätningen utföres på följande sätt.
Bommen fixeras vid masten i sitt lägsta läge i förhållande till mätmärket på masten. Varefter måttet 1500 mm från underkant bom vid mätmärket lodrätt sittrumsbänk injusteras.

Slangen anbringas vid toppvantet så att det horisontella avståndet mellan slangens båda ändar är 1770 mm. Slangen fylls med vatten så att en vattenpelare på ca 500 mm i höjd över däck erhålls. Vattennivån markeras med bommen i båtens centrumlinje. Wirens karbinhake fästes i bombeslaget (nr3) som anbringas över mätmärket på bommen. Wirens ögla läggs om aktra skotwinschen, varefter bommen förs ut och spänns fast. Då wiren är sträckt skall måttet från skotvinschens centrum till bommens centrum, mätt efter wiren, vara 3400 mm.
Vikterna anbringas och vattenpelaren avläses. Utslaget får ej understiga 70 mm.
Krängningsprov sker på båda sidor.

2.7 Vid krängningsmätning får ingen person finnas ombord i båten. Båten skall vara riggad och kappseglingsutrustad. Dock inget segel på däck eller bom. Seglen placeras likvärdigt å babords och styrbords koj. I övrigt alla utrustningsdetaljer på sina ordinarie platser.

2.8 Deplacement.

Med deplacement förstås båten riggad och utrustad enligt klassbestämmelserna. Deplacementet fastställes genom vägning.

2.9 Stabilitet.

Kontrolleras genom krängningsmätning (se 2.6).

2.10 En varvsplakett med varvsnamn och serienummer skall fästas väl synlig i sittbrunnen.

3 Mätbrev.

3.1 Eventuella avvikelser från dessa bestämmelser skall behandlas av klassnämnden, vars beslut är enväldigt.

3.2 Mätbrevet skall vara utställt på ägare. Vid ägarbyte skall nytt mätbrev utfärdas.

3.3 Mätbrevet är giltigt i fem år. Det kan därefter förlängas ytterligare tre år om ägaren skriftligt intygar att inga ändringar företagits som strider mot dessa bestämmelser. Ommätning bör ske om båten genomgått omfattande ombyggnad eller reparation, i annat fall delmätning.

3.4 Vid nyanskaffning av segel skall dessa kontrollmätas och stämplas. Denna kontroll får även utföras av segelmakare, som är ansluten till S.S.R.F och är godkänd mätningsman.

3.5 Båtägare med giltigt mätbrev är dock skyldig acceptera en kontrollmätning av båten vid vilken tidpunkt som helst.

3.6 Ändringar av dessa klassbestämmelser beslutas av Svenska Rhapsodyförbundet och skall ske på 2 på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och dessutom godkännas av Sv. Seglarförbundet

4. Skrov o däck.

4.1 Skrov och däck skall vara i överensstämmelse med gällande ritningar och anvisningar – ritning nr 760425 – 1,2 och 3

4.2 Skrovtoleranser:

Löa +/- 100mm
Kvl +/- 80mm
Bredd sekt +/- 17mm
Fribord +/- 7mm
Djupgående +/- 16 mm
Radie större än 25 mm +/- 10 mm
Radie mindre än 25 mm +/- 5 mm
Deplacement Min. 4 000 kg

5. Kölen.

Material: Bly legerat med 60 kg antimon.

Vikt:2060 kg (+/- 25 kg) gjuten och rensad med åtta st urtagna bultfickor med dimesion 40 x 110 mm (+/- 2 mm).
Fickorna skall efter montage vara fyllda med bly.

Form:Kölen får endast tillverkas efter ursprungsmodell från Göran Dahlström.

Kontroll: Vågsedel med angivet tillverkningsnummer styrkt och underskrivet av Göran Dahlström eller av annan av Svenska Rhapsodyförbundet utsedd kontrollant skall vara bifogad mätningshandlingarna.

Montage: Montering av kölen mot skrovet skall vara utförd medelst 14 st rostfria bultar med en diameter av minst 20 mm.

6 Rodret.

Rodret skall vara tillverkat av GRP enligt ursprungsmodellen med fyllnadsmaterial av styvt pvc-skum. Rorkultsförlängning är valfri. Hjärtstocken skall vara tillverkad av homogent rostfritt stål med diameter på 30 mm.

7. Masten.

Material: Aluminiumlegering.

Profil: Jämntjock över hela längden.

Huvudmått: Profilmått minimum 110 x 160 mm. Höjd från språnglinje tvärs mastens förkant till överkant undre märkband: 900 mm (+/-20 mm). Höjd från språnglinje tvärs mastens förkant till underkant märkband för fockstagets infästning mot masten: 10 620 mm (+/- 20 mm).

Vikt: Minimum 3.8 kg/meter längs hela masten längd.

Montage: Masten skall vara infäst i höjd med bottenstockarna och stagad i däcket och placerad så att förkanten befinner sig 3 550 mm från stävens ytterspets (eventuellt stävbeslag inräknas ej). Tillåten tolerans +/- 80 mm.

8. Bommen

Material: Aluminiumlegering.

Profil: Jämntjock över hela längden.

Vikt: 2,2 kg/meter är minimum.

Montage: Bommen skall vara infäst mot masten medelst fast bombeslag (rullrev är ej tillåtet).

9. Spinnakerbom.

Material: Fritt.

Profil: Tillåts vara konad mot ändarna..

Huvudmått: Min. på halva längden 65 mm diameter. I ändarna intill beslagens innersta kant minimum 40 mm diameter.

Vikt: Ingen minimivikt föreskriven.

Montage: Valfri typ av ändbeslag och anordningar för lift, nedhalare och skotfästen. Spinnakerbommen får ej föras högre upp än 1 900 mm över språnglinje tvärs masten.

Längd: Från mastens förkant till spinnakerbommens yttersta punkt 3 300 mm med bommen utmed centerlinjen.

10. Riggen.

Material: Rostfri 19-trådig wire till stag och vant. Rostfri 133-trådig wire till backstag och fall.

Diametrar(minimum): Förstag: 7 mm. Inre förstag: 5 mm plastklädd. Akterstag: 4 mm. Toppvant: 7 mm. Mellanvant: 6 mm. Undervant: 6 mm. Fockfall: 4 mm. Storfall: 4 mm.

11. Infästning av stag och fall mot däcket.

Fockstaget skall vara infäst mot masten ej högre än vid undre kanten av märkbandet för detta stag. Spinnakernfalhlets infästning får vara max. 150 mm över ovannämna märkbands underkant. Backstagen skall vara infästa mot masten vid fockstagens infästning med tillåten tolerans av +/- 200 mm i höjdled. Backstag är ej obligatoriska.

12. Infästning av stag och vant mot däcket.

Förstaget skall vara infäst mot däcket på ett avstånd från den förliga punkt där skrov och däck möts av minst 250 mm. Förekommer utskjutande stävbeslag eller relingslister skall dessa ej mätas in i måttet.

Backstagen får ej vara infästade i båten akter om dess punkt där akterspegel och reling möts.

Mellanvattens min. mått mäts vågrätt i 90 gr vinkel från båtens centrumlinje till centrum av hålet i röstjärnet för vantens infästning: 850 mm. Vant, vantskruv och eventuell länk skall gå i rät linje från nedre spridaren till hålet i röstjärnet.

13. Segel.

Seglen skall tillverkas enligt ritningar 751023- 1-5 och skall vara av vävt material med dukvikter av minst de värden som finns angivna på segelritningarna. Utöver vad ritning visar gäller IYRU´s bestämmelser om segel.

Toleranser: Seglen får ej sträckas förbi innerkant begränsningsbanden på mast och Bom. Förseglen får ej sträckas högre än begränsningsbandet på förstaget, vilket skall vara placerat 10 600 mm mätt från stagets infästning i däcket.

Kontrollmätning av Segel.

Kontrollmätning enligt anvisningar och stämpling skall utföras av auktoriserad mätningsman. Storseglet skall märkas med klassbetäckning, nationsbokstav samt registreringsnummer.

14. Skotarrangemang.

Förseglen får ej skotas innanför den linje där ruffsarg och däck möts.

Storskotsskenan får ej gå längre ut än sittbrunnssargarnas innerkant vid sittbänkarnas översida mätt 700 mm för om aktersargen i plan med sittbänken. Om storskotsskena är placerad på annat stället i långskeppsled skall max-längden av denna bestämmas av en rät linje mellan ovan bestämda punkt och akterkant centrumlinjen långskepps av masten.

15. Inredning.

Garnering under däck.

Följande ytor av däckets undersida skall vara klädda med 4 mm plywood eller annat material av motsvarande vikt/kvm:

Fördäck från förlucka eller ansats till denna minst 1,2 meter förut.

Sittdäck från 0,5 meter akter om sittbrumsskottet till masten.

Rufftak från sittrumsskottet till masten. Undantag: garderober, skåp och liknande utrymmen, som faller inom ovan angivna områden.

Garnering av bordläggningens insida.

Insida bordläggning där denna är synlig med all inredning ilagd skall vara garnerad med brädor av abachi som lättast tillåtna träslag med minimidimensioner 80 ggr 8 mm. Max avstånd mellan brädorna: 10 mm. Denna garnering skall finnas längs förkojernas och stickkojernas hela längd från madrassernas översida till undersida däck. Bakom hyllor o dylikt är det tillåtet att istället garnera med 4 mm plywood eller material av motsvarande vikt. Garnering i skåp och gardrober (dvs normalt stängda utrymmen) föreskrivs ej.

Skott.

Samtliga skott skall vara minimum 12 mm plywood och infästa mot bordläggningen och däck medelst plastflänsar som sträcker sig minst 60 mm mot bordläggning och minst 40 mm mot skottens båda sidor. Skotten skall vara bultade mellan dessa flänsar och mässingsbult med en minidiameter av 6 mm, där ej annat av byggnadstekniska orsaker föreskrives. Förpiksskott minst 900 mm från stäven vid relingen. Detta skott tillåts att endast vara laminerat och bultat från aktersidan.

Förliga garderobsskotten SB och BB placeras 500 mm (+/- 200mm) från masskottet. Dessa skott skall sträcka sig från relingen, utefter däck och bordläggning, till ett avstånd av max 150 mm från ruffsarg och lodrätt ner. Hål i detta skott får endast vara gjorda för kablar, ventiler o dylikt och ha en max yta av sammanlagt 250 kvcm per styrbord respektive babord.

Mastskottet skall vara placerat omedelbart för om masten vid eller över bottenstock och skall vara anslutet till däck, bordläggning och rufftak. Dess lodrätta avslutning in mot båten får ej vara längre ut än 80 mm från ruffsargen. Den del som är infäst mot taket får ej vara mindre på något ställe än 60 mm. Tillåten håltagning enligt förligt garderobsskott men maxytan är begränsad till 150 kvcm.

Pentryskottet skall vara placerat 2000 mm akter om mastskottet. Tillåten tolerans +/- 200 mm långskepps. Det skall vara anslutet mot däck och bordläggning och sluta lodrätt max 500 mm från båtens centrumlinje och uppåt i höjd med siddäck eller skurit så att minst motsvarande yta innehålles. Dessa mått både SB och BB. Pentryskottet skall dessutom vara placerat över bottenstock.

Akterskottet skall vara anslutet mot bordläggning och däck (sittbänkar och fotbrunn) och ej placerad längre akterut än där sittbrunn och fotbrunn slutar och ej längre förut än halva fotbrunnen. Den skall vara täckande utom i sittbrunnssargen där ventilationshål skall finnas. Max håluttag för ytterligare ventilation, slangar, kablar o dyl skall vara 600 cm2.

Långskeppsskotten skall vara monterade mellan mastskottet och pentryskottet på barborb- respektive styrbord sida. Detta skott skall vara minimum 12 mm plywood dubblerad vid infästena mot ovannämnda skott samt mot röstjärnsskotten och stödskotten akter om dessa. Dubblering skall bestå av 12 mm plywood limmad mot skottets insida. Skotten skall ha en minihöjd, mätt från bordläggningen där skotten ansluts, av 400 mm och vara väl infästade mot samtliga tvärgående skott samt vara laminerade mot bordläggningen och bultade lika med vad som sagts om övriga skott.

Durkar.

För om mastskottet föreskrivs inga durkar. Från mastskott till pentryskott mellan kojerna skall durk finnas bestående av minst 8 mm plywood. Minsta bredd 400 mm vid förkant och 200 mm vid akterkant.

Kojer.

Antal och placering enligt följande:
För om mastskottet dubbelkoj med en minilängd mätt i båtens centrumlinje 1,70 meter. Mellan mastskott och pentryskott två stycken kojer med en minsta längd av 1,90 meter och minsta bredd av 0,6 meter. Höljd från madrassens översida till däck minst 0,5 meter.

Kojerna skall vara uppbyggda enligt följande:
Minimalt antal reglar tvärsgående 4 stycken inklusive ändreglarna. Minsta mått 40×20 mm abachi. Kojbotten skall som lättast tillåtna träslag bestå av 10 mm tjocka abachibrädor minst 95 mm breda i respektive kojs bredaste ände och ett maximalt avstånd mellan dessa av 20 mm. Långskeppskojsidor av abachi minsta tjocklek 17 mm. Spegelträ med en höjd av halva kojsidans höjd bestående av 4 mm plywood är tillåten. Sjökojsarrangemang skall vara anordnat för minst två kojer. Bakom kojerna mellan mast och pentryskott skall ryggstöd finnas över hela kojens längd. Minimal höjd skall vara 300 mm över madrassen. Stommen får som minsta dimension uppbyggas enligt följande ram av abachi: 18×60 mm. Minst 2 st reglar stående av dimension: 18×40 mm.

Garderob.

Minst en garderob skall finnas med minimåtten: största bredd 350 mm, största djup 450 mm och högsta höjd invändigt 700 mm. Garderoben skall ha fast dörr eller lucka.

Pentry.

Pentry skall minst innehålla följande:

Fast enlågigt kök, fast diskho med avlopp, anordningar, skåp, fack eller dylikt för förvaring av matbestick, tallrikar, muggar, för minst fem personer samt kokkärl. Likaså skall stuvanordning för livsmedel finnas.

Pentryt skall vara byggt enligt följande:

Längd min 780 mm. Bredd från reling till innersta långskeppsbalken eller max 700 mm från båtens centrumlinje. Begränsningsskott om annat än under rubriken ”skott” beskrivna, minimum 8 mm plywood. Hyllor minimum 4 mm plywood. Frontram eller stomme av minimum 25 mm abachi.

Bord.

Bord med en minimiarea av 0.6 m2 skall finnas ombord fritt arrangerat. Bordet skall vara tillverkat av minst 8 mm plywood.

Navigationsutrymme.

Bordyta minimum 600×500 mm. Material i bordsskiva minimum 10 mm plywood minst 3 lådor med minsta måttet 300x100x200 mm invändigt skall finnas under navigationsbordet. Utrymme anslaget för navigation får omdisponeras till toalettutrymme. I annat fall om toalett förekommer, får denna placeras fritt.

16. Virkestabell.

Om annat material (virke) än abachi väljs, får tjockleken ändras till vad som angivits i regler, multiplicerat med nedanstående faktor.

Abachi – faktor 1
Mahogny, fur, oregon pine, plywood, teak, ask ek – faktor 0,8
Teak, ask, ek – faktor 0,6

17. Segelföring.

Vid kappsegling får endast ett storsegel, en stormfock, en kryssfock, en genua, en halvvindsspinnaker och en slörspinnaker medföras ombord. Hårdvindsfock, fock och genua får endast sättas på förstaget eller till detta ansluten skena. Två av dessa segel får sättas samtidigt. Endast en spinnaker för föras. Vid skifte av spinnaker får den nya sättas omedelbart innan den gamla tages ned. Skiftet skall ske i obruten följd. Vid gippningsmanöver får den blivande lovartsbommen till spinnakern sättas omedelbart innan den tidigare satta tages ner. Detta skall ske i obruten följd.

18. Säkerhetsutrustning vid kappsegling.

Vid kappsegling skall säkerhetsutrustningen enligt förteckning 1976-10-10 finnas ombord.

19. Motorarrangemang.

Fast installerad inombordsmotor skall finnas med minimivikt av 100 kg. Placeringen är fri. Två batterier om 60 Ah samt bränsletank av 1 mm stålplåt, rymmande minst 25 liter skall finnas fast monterade ombord. Fri placering. 25 mm propelleraxel föreskrivs. Foldingpropeller får andvändas. Om motorns vikt underskrider 100 kg skall kompensationsvikt upp till detta värde fast och fritt längs båtens centrumlinje.

20. Diverse.

Ingen av den i klassreglerna föreskrivna utrustningen får avlägsnas före eller under kappseglingen. Extra ballast fast eller buren av besättningen är förbjuden. Besättningen skall vid bankappsegling utgöras av maximalt fem personer. Ingen av besättningen får vistas med bålen utanför mantågen.

21. Registreringsnummer.

Registreringsnummer utdelas av tillverkaren i samråd med nationellt klassförbund.